Actueel (archief)

De trommel geroerd!

Kaalslag dreigt in de klassieke-muzieksector

 

© Aart van der Wal, 12 oktober 2010

 

 
   
   

Onlangs vond een gesprek plaats tussen een vertegenwoordiging van de Vakgroep Klassieke Muziek van de vakbond FNV Kiem en Madeleine van Toorenburg, in de Tweede Kamer de fractiespecialist voor Cultuur van het CDA. Met alle voorgestelde maatregelen voor de korte en de lange termijn moet worden gerekend met een halvering van de orkestsector, de opheffing van het MCO meegerekend. Zo'n 550 musici zullen hun baan verliezen, waaronder alleen al van het MCO 340 musici. In de sector zijn momenteel rond de 1070 musici werkzaam.

Uit het gespreksverslag blijkt voorts dat het CDA het eigen verkiezingsprogramma op dit punt aan de kant heeft geschoven en heeft ingestemd met de kaalslag op de kunstensector.

Van Toorenburg memoreerde weliswaar dat het CDA staat voor een regionaal gespreide kunstenvoorziening, maar zij kon niet aangeven hoe die dan gestalte zou moeten gaan krijgen. In ieder geval vormen de nieuwe plannen een rechtstreekse inbreuk op de bestaande afspraken voor de toekomstige inrichting van het kunstenbestel. Dat de Raad voor Cultuur zich nog over de bezuinigingsplannen mag buigen is wellicht niet meer dan een schaamlap omdat de Raad alleen mag adviseren binnen de kaders van het regeerakkoord. Vooralsnog moet de conclusie zijn dat van enig vooroverleg over de ingrepen met de betrokken convenantpartners geen sprake is geweest en dat er nu slechts een dictaat voorligt dat niet of nauwelijks ruimte laat voor aanpassing. Het lijkt er dus op dat de soep inderdaad zo heet moet worden gegeten als die is en nog wordt opgediend.

Dat het CDA zijn kaarten mede zet op de toekomstige 'Geefwet' (die moet het de sponsors fiscaal aantrekkelijk maken om aanvullende financiering te verstrekken) lijkt meer een kwestie van lange adem te zijn. Daar staat tegenover dat het BTW-tarief voor concertkaartjes rap van 6 naar 19 procent zal worden verhoogd. De achterliggende boodschap lijkt duidelijk: kunst en cultuur worden buitenproportioneel het slachtoffer van de wil tot regeringsdeelname. Daar zal de oppositie straks tijdens de Algemene Beschouwingen maar ook later tijdens de behandeling van de cultuurbegroting weinig tot niets aan kunnen veranderen. CDA, VVD en PVV beschikken immers over een - zij het nipte - kamermeerderheid. Op kritische neestemmers in de CDA-fractie rekent inmiddels niemand meer.

(Wordt vervolgd...)


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links